یادداشت ها

فی بازار

هفته نامه

تورم رو به انفجار در بازار مسکن

تاسیسات نیوز - کارشناس مسکن گفت: برخلاف آنچه گفته می‌شود، هر ساله میزان تورم مسکن بیش از ۸۰ درصد است و همین میزان هم به تورم عمومی تزریق می‌شود، در صورتی که تورم عمومی حدودا ۳۸ درصد اعلام شده، اما تورم مسکن بیش از ۸۱ درصد اعلام شده است، بنابراین طبیعی است که بخش بزرگی از تورم عمومی مربوط به تورم بخش مسکن است.

تورم رو به انفجار در بازار مسکن

تاسیسات نیوز - کارشناس مسکن گفت: برخلاف آنچه گفته می‌شود، هر ساله میزان تورم مسکن بیش از ۸۰ درصد است و همین میزان هم به تورم عمومی…
USD - United States Dollar
IRR
$0.00
(+0.16%)
EUR
$1.08
(+0.05%)
AMD
$0.00
(+0.31%)
AED
$0.27
(+0.16%)
AUD
$0.66
(-0.18%)
SAR
$0.27
(+0.16%)
GBP
$1.27
(-0.64%)
TRY
$0.03
(-0.04%)

استخدام

تلویزیون تاسیسات

از برندها چه خبر؟

دانش

تکنولوژی

مصاحبه اختصاصی

دوربین تاسیساتی

بین الملل


;