مرور دسته

گردهمایی

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد!

قطع ناگهانی برق و نبود مولد خودتامین در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، حضور نیافتن معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در هفتمین…