مرور دسته

انرژی

منابع ملی را حراج می کنند

یک کارشناس انرژی معتقد است که صنایع انرژی بر کشور به اسم صادرات، منابع ملی را حراج می کنند.
;