هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۲ منتشر شد

0
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۲ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۹۲ منتشر شد
هفته نامه تاسیسات نیوز شماره 392 منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۹۲ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • ۴ طراحی نوع جدیدی از توربین بادی
– یــک شــرکت نــروژی بــه نــام Wind Wide World نوعــی توربیــن بــادی جدیــد طراحــی کــرده اســت کــه بــه نحــو موثــری مــی توانــد از نیــروی بــاد بــرای تولیــد انــرژی اســتفاده کنــد. طبـق اعالمیـه ایـن شـرکت در ایـن توربین سیسـتم VAWT شـامل دو پره بـا قابلیـت چرخـش بصـورت خـاف جهـت یکدیگـر اسـت کـه در نهایت باعث دو برابر شـدن خروجی آن نسـبت به توربینهای کنونی خواهد شـد.
  • استفاده از نانو اسفنج ها برای تصفیه کارآمد آب
– مهندسـان دانشـگاه ویـن نوعی فیلتـر کارآمد با ترکیب مـاده جدید ایجـاد کردنـد کـه میتوانـد آلاینـده هـای آلـی را از آب حـذف کنـد.
  • AAF فیلتر هوای ملی را تصاحب می کند
– شــرکت تابعــه تولیــد فیلتــر دایکیــن AAF شــرکت خدمــات ملــی فیلتــر هــوا مســتقر در نیوجرســی را کــه یکــی از قدیمــی تریــن و بزرگتریــن شــرکت هــای مدیریــت فیلتــر هــوا بــا خدمــات کامــل در ایــاالت متحــده اســت، خریــداری کــرد. Filter Air National کـه در سـال ۱۹۳۹ بـرای ارائـه خدمـات سـاده تمیـز کـردن و تعویـض فیلتـر تأسـیس شـد، بـه یکـی از بزرگتریـن شـرکتهای مســتقل مدیریــت هــوا بــا خدمــات کامــل تبدیــل شــده اســت.
  • دوره های پیش روی آکادمی کاشانه
در ایــن صفحــه جدیدتریــن کلاس هــای آنلاین و حضــوری آکادمــی کاشــانه را بخوانیــد.
  •  بازنگری در کلاف سردرگم مهندسان ناظر تاسیسات و مکانیک و گاز
– روح الـه واصـف مدیـر پایـگاه خبـری تاسیسـات نیـوز و مازیـار سـیاح کارشـناس رسـمی دادگســتری در گفــت و گــوی زنــده اینســتاگرمی«فاز ۴ »کــه هــر ســه شــنبه از طریــق
صفحـه اختصاصـی تاسیسـات نیـوز برگـزار مـی گـردد، بـه بررسـی چالـش هـای حـوزه نظـام مهندسـی بـه ویـژه در بـاره ویرایـش نهایـی مبحـث ۱۷ و بـی توجهـی بـه بحـث
صلاحیتهــای مهندســان مکانیــک تاسیســات و گاز و تعرفــه هــای پرداختــی ناچیــز و مشــکالت متعاقــب آن پرداختــه شــد.
هفته نامه ۳۹۲ را از اینجا دانلود کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;