استخر های جدید ایمن تر می شوند

محققان دانشگاه استرالیای جنوبی با استفاده از قابلیت های تولید پیشرفته و با همکاری با شرکت تولیدی و تحقیقاتی تکه لک استرالیا…
;