مرور برچسب

AREA، تاسیسات نیوز، تاسیسات

Danfoss سرانجام نسخه CO2 را برای واحدهای متراکم کننده محبوب Optyma خود عرضه کرد.
;