هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۷ منتشر شد

0
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۷ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۹۷ منتشر شد
هفته نامه تاسیسات نیوز شماره 397 منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۹۷ می خوانید:
–گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • ارائه خدمات امدادی درشرایط بحران، هوشمندسازی
– سیســتم هوشــمند دســتیار امداد(ســهداد)  محصولــی دانش بنیــان اسـت کـه توسـط یکـی از شـرکتها بـا حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری طراحـی و تولیـد شـده اسـت.
  • پنجره هوشمندی برای انتقال اطلاعات از طریق نور خورشید
– محققــان شیشــه هوشــمندی ســاخته اند کــه میتوانــد بــا تغییــر پرتوهـای خورشـید اطلاعات را مشـابه وای فـای انتقـال دهـد.
  • با نظام مهندسی
– این صفحه جدیدترین اخبار سازمان های نظام مهندسی استان ها را بخوانید.
– دوره های پیش روی آکادمی کاشانه
در ایــن صفحــه جدیدتریــن کلاس هــای آنلاین و حضــوری آکادمــی کاشــانه را بخوانیــد.
  • ۳۵ قدم تا یک مدیر موفق کارآفرین
-کارآفریــن فــردی مبتکــر، اهــل چالش،خــاق و اهــل ریســک و هماننــد یــک راننــده کــه افــرادی را در درون یــک مجموعــه بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــخص هدایــت میکنــد، اســت.
  •  پول عنصری مفید یا مضر؟
– در زندگــی بشــر امــروزی پــول عنصریســت کــه تاثیــر آن را بــر زندگــی شــخصی و حرفــهای نمیتــوان منکــر شــد. امــا اینکــه ایــن تاثیــر چقــدر رد پــای عمیقــی در زندگیمــان دارد، بــه نــوع جهانبینی مــان یــا حتــی محیــط تربیتــی و خانوادگیمــان بســتگی دارد.
  • نرخ ارائه خدمات مشاوره آتشنشانی برای ساختمانهای گروه S3 
هفته نامه ۳۹۷ را از اینجا دانلود کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;