هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۲ منتشر شد

0
هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۲ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۲ منتشر شد
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره 372 منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۲ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • خبر/پایش آلودگی هوا و پهنه های آبی کشور با نرم افزار بومی ممکن شد
-مدیرعامـل یـک شـرکت دانـش بنیـان بـا اشـاره بـه ۲ نـرم افـزار طراحـی شــده پایــش آلودگــی هــوا و پهنــه هــای آبــی کشــور گفــت: ایــن دو محصـول در سـازمان فضایـی اسـتفاده مـی شـود و در حال توسـعه اسـت.
  • گزارش/بازگشت روغن سوخته خودرو به چرخه مصرف با دستگاه ایرانی دانش بنیان
-یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه ســاخت دســتگاهی شــد کــه میتوانــد بــا حفــظ محیطزیســت، روغنهــای ســوخته خــودرو را بــا روشــی پیشــرفته باردیگــر بــه چرخــه اســتفاده برگردانــد.
  • گاهی به بازار/پرفروش ترین شیرآلات ساختمانی در بازار
  •  – در بـازار امـروز بـه بررسـی قیمـت انواع شـیرآلات سـاختمانی نسـبت بـه هفته گذشـته پرداخته شـده اسـت. برایـن اسـاس در بـازار امـروز قیمـت شـیرآلات سـاختمانی اسـتار مـدل است. شـیرآالت بـه مـرز یـک میلیـون و ۱۶۰ هـزارناموت رسـیده اسـت.
  • گزارش/ایجاد پوشش زیست فعال آلیاژ منیزیم توسط محققان دانشگاه امیرکبیر
    – محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ایجاد پوششهای زیست فعال روی آلیاژ منیزیم موفق شدند تا خوردگی آلیاژهای پایه منیزیمی را کنترل کرده و به توسعه کاشتنیهای تجزیه پذیر درون تنی بپردازند.
  • گزارش/تولید ماده ای جدید با استحکام فولاد و سبکی پلاستیکی
  • محققان »موسسه فناوری ماساچوست« )MIT )ماده جدیدی ساخته اند که به استحکام فوالد و به سبکی پلاستیک است.
هفته نامه ۳۷۲ را از اینجا دانلود کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;