نمایشگاه یک محل فوق‌العاده برای جمع شدن اصحاب صاحب‌نظر است تا بتوانند دورهم جمع شوند و در بازدید از غرفه‌ها تبادل اطلاعات صورت بگیرد. مهندسین مشاور نیز می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند و همیشه بازخورد نمایشگاه برای ما خوب بوده است. فارغ از جنبه فروش، بحث توسعه محصول قبل و بعد از نمایشگاه مطرح است. مثل محصول به نمایشگاه می‌آید، اساتید دانشگاه محصول را ارزیابی می‌کنند که به ما کمک می‌کنند. در طول سال شما هرچقدر اساتید را دعوت کنید فرصت ندارند اما این نمایشگاه فرصت خوبی برای حضور اساتید اهل‌فن است. ما یک سال و نیم است در راستای ارتباط با دانشگاه گام خوبی برداشتیم، پیشنهاد ما این است که همکاران دیگر درزمینهٔ ارتباط با دانشگاه فعال شوند. در بحث پرورش کارآموز خیلی موثر است و محصول خود را نیز می‌توانند توسعه دهند.