مرور برچسب

نظام مهندسی مازندران

ایجاد بازار کار جدید برای مهندسین

به گزارش تاسیسات نیوز، یزدی نژاد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در جلسه مشترک توجیحی تانوما که به میزبانی مخابرات منطقه…
;