مرور دسته

نفت و گاز

آقای اوپک ایران درگذشت

او با نفت ۶ دلاری از وزارت خارجه به نفت آمد و سال ۸۷ با نفت ۱۲۶ دلاری از وزارت نفت رفت.
;