ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره شش منتشر شد

0
ماهنامه «مهندسی تاسیسات» تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.

ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره 6 منتشر شد

ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۶ منتشر شد
آنچه در ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۶ می خوانید:
دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • بومی سازی تله سنگ و شن
  • تامین نیاز صنعت ساختمان کفپوش های رزینی
– پردیــس رســتم زاده مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان بســاپلیمر بــا بیــان اینکــه کفپوشهــای رزینــی کــه در دو نــوع رزینــی ضــد ســایش و رزینــی آنتــی اســتاتیک هســتند، محصــول تولیــدی ایــن شــرکت اســت، گفــت: کاربــرد اصلــی ایــن محصــول بهعنــوان پوشــشهای محافــظ کــف ســازه و همچنیــن بهعنــوان کفپــوش در انــواع کاربریهــای صنعتــی، داروســازی، بیمارســتانی، پارکینــگ و اداری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
  • تونل میکروب زدایی بر اساس فناوری پلاسما سرد
-پلاسمای ســرد یــا غیرحرارتــی اتمســفری بــا اســتفاده از یــک میــدان الکتریکــی یــا الکترومغناطیســی در یــک محیــط گازی ایجــاد میشــوند. انــرژی ایــن میدانهــا باعــث میشــود تــا الکترونهــای آزاد موجــود در محیــط، شــتاب گرفتــه و باعــث یونــش ســایر اتمهــــا و مولکولهــای گاز شــوند و …
  • بومی سازی شیر فورانی آتش نشانی خودکار
  • تبدیل زباله های عفونی به پسماند شهری توسط دستگاه ایران ساخت
  • بومی سازی محلول های ضد رسوب و خوردگی
  • سیستم های دوز تخلیه Seko به جلوگیری از ایجاد چربی کمک می کند
  • ساخت بالابر هوشمند
-اســد باباخانــی مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان تابــش پــرداز پــگاه بــا بیــان اینکــه دســتگاه باالابر سـمند اســمارت لیفــت محصــول تولیــدی ایــن شــرکت اســت، گفــت: …
  • تولید فیلتر با کارایی بالا
  • در تولیــد ایــن محصــول، بســتر فیلتــر کــه وظیفــه اصلــی فیلتراســیون را بــر عهــده دارد بــا نانوالیــاف پوشــش داده میشــود کــه ایــن امــر، کارایــی فیلتــر را افزایــش مــی دهــد.

ماهنامه «مهندسی تاسیسات» را از اینجا دانلود کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;