با تصويب هيات وزيران:آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران ابلاغ شد

 

با تصويب دولت، آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران ابلاغ شد.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران را تصويب کرد.

بر اين اساس، اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران براي فعاليت‌هاي مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ملزم به داشتن پروانه (مجوز رسمي فعاليت اعضاي سازمان در زمينه‌هاي تخصصي که بيانگر صلاحيت حرفه‌اي و رتبه آنهاست) از اين سازمان هستند.

همچنين دستگاه‌هاي دولتي موظفند طرح‌ها و پروژه‌ها و نيز انجام فعاليت‌هاي مشاوره و پيمانکاري موضوع اين آيين‌نامه را صرفاً به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه در زمينه‌هاي تخصصي و در حدود صلاحيت و رتبه(شاخصي که توانمندي اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران را از نظر علمي، فني و تخصصي و اجرايي مشخص مي‌کند) آنها ارجاع کنند.

سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران مي‌تواند با تشخيص شوراي مرکزي اين سازمان صدور و تمديد پروانه (مجوز رسمي فعاليت اعضاي سازمان در زمينه‌هاي تخصصي که بيانگر صلاحيت حرفه‌اي و رتبه آنهاست) در مورد تمام يا بعضي از رشته‌ها را موکول به گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي کند.

بر اساس اين مصوبه، در مواقع فوت دارنده پروانه، حجر دارنده پروانه، ابطال يا عدم تمديد کارت عضويت و پروانه اشتغال، عدم پرداخت وجوه و عوارض قانوني، محکوميت قطعي به مجازاتي که کيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي است (تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي)، محکوميت به محروميت از کار با آراي هيئت‌هاي بدوي و عالي انتظامي، قطع رابطه عضو با سازمان استان يا اخراج از سازمان و انحلال شخص حقوقي يا احراز فقدان شرايط لازم براي کسب پروانه گواهي صلاحيت حرفه‌اي و رتبه‌بندي و پروانه فاقد اعتبار شناخته مي‌شود.

همچنين امضاي عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران در ذيل طرح‌ها، پروژه‌ها و اسناد تعهدآور بايد ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگي، شماره نظام مهندسي و رشته يا گرايش عضو است، باشد.

بر اين اساس، مهندسان کشاورزي و منابع طبيعي مي‌توانند در زمينه خدمات تخصصي از قبيل مطالعه، طراحي، اجراء ، نظارت بر اجراء ، راه‌اندازي، بهره‌برداري، کنترل و بازرسي، ارزيابي، تحقيق، تشخيص، مشاوره، اظهارنظر فني، نظارت بر توليد يا خدمات و کارشناسي رسمي که در چارچوب معيارهاي تخصصي در زمره امور حرفه‌اي مندرج در گواهي رتبه‌بندي و پروانه موضوع قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران – مصوب1380 – است، فعاليت کنند.

 

ارکان

ارکان سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران عبارت است از: شوراي مرکزي، شوراي استان، شورا و شعبه شهرستان، مجامع عمومي و هيات‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي.

دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مکلفند با اعلام سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان براي معرفي اعضاي انتصابي شوراي مرکزي، شوراي استان و شوراي شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند.

بر اساس گزارش آریا، جلسات شوراي استان حداقل يک بار در ماه تشکيل مي‌شود و رئيس سازمان استان رياست جلسه شوراي استان را برعهده خواهد داشت. دبير شورا مسئول تشکيل و اداره دبيرخانه شوراي استان است.

همچنين مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان از اجتماع نمايندگان شوراي استان (هر استان دو نماينده) تشکيل مي‌شود.

مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده استان از اجتماع اعضاي آن تشکيل مي‌شود و کليه اشخاص حقيقي که طبق ضوابط مصوب به عضويت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان پذيرفته شده‌اند با شرايط مساوي عضويت مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده را دارا بوده و داراي حق رأي در جلسات و حق مشارکت در تصميم‌گيري‌ها هستند.

پس از راه‌اندازي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران، مسئوليت انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي استان و شعب شهرستان به عهده سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران است.

بر اساس اين آيين نامه، سازمان‌هاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استانها و شعب شهرستاني آنها ملزم به اجراي مصوبات شوراي مرکزي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران هستند و اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران موظف به رعايت مفاد قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن هستند.

 

شرايط عضويت

عضويت در سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان مستلزم احراز شرايط ذيل است:

الف دارا بودن مدرک تحصيلي در مقطع کارشناسي يا بالاتر در يکي از رشته‌هاي کشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط براي اشخاص حقيقي متقاضي عضويت و يک نفر از اعضاي شخص حقوقي متقاضي عضويت.

ب اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسليم درخواست عضويت.

ج در مورد اشخاص حقوقي، اساسنامه مؤسسه يا شرکت در اداره ثبت شرکت‌هاي استان به ثبت رسيده باشد.

د نداشتن محکوميت قطعي به محروميت از اشتغال به کار مهندسي در هنگام تقاضاي عضويت.

 

ه پرداخت مستمر حق عضويت سالانه.

و قبول و امضاي ميثاق‌نامه که توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران تهيه و به تصويب شوراي مرکزي مي‌رسد.

ز تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي که در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم يادشده.

بر اين اساس، دانش‌آموختگان عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران موظفند براساس ضوابطي که به تصويب شوراي مرکزي اين سازمان مي‌رسد، در دوره‌هاي بازآموزي و نوآموزي مرتبط با رشته تحصيلي شرکت کنند، سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران براي اعضايي که اين دوره‌ها را با موفقيت سپري کنند، گواهي قبولي دوره آموزشي صادر مي‌کند.

همچنين کاردان‌هاي رشته‌هاي کشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط طبق ضوابط خاص به عضويت کانون کاردانهاي وابسته به سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان پذيرفته مي‌شوند.

 

انتخابات

سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعاليت شوراهاي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران و استان براي انجام انتخابات و انتخاب اعضاي جديد شوراي مرکزي و شوراي استان اقدام کند.

همچنين کميته اجرايي مرکزي انتخابات داراي پنج نفر عضو است که به پيشنهاد ريس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران توسط مجمع عمومي اين سازمان انتخاب مي‌ شوند. رئيس، نايب رئيس و دبيرکميته در اولين جلسه از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند.

بر اين اساس، داوطلبان عضويت در شوراي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان مي‌توانند ظرف مهلت تعيين شده توسط کميته اجرايي انتخابات استان، داوطلبي خود را به طور کتبي همراه با مدارک مورد نياز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسيد، دريافت کنند.

 

ساير مقررات

بر اساس اين آيين نامه، سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران مي‌تواند براي کمک به رفع مشکلات رفاهي و مالي به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهي و مالي اعضاي کم درآمد و خسارت ديده، صندوق تعاون و رفاه ايجاد کند.

منابع مالي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران از طريق حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء، هدايا و کمک‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، کمک اعطايي دولت، صندوق مشترک سازمان‌هاي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استاني، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران تأمين مي‌شود.

همچنين تعرفه‌هاي مربوط حق عضويت، ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و درصد حق‌الزحمه دريافتي از اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع از سوي اين سازمان، به پيشنهاد شوراي مرکزي نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران و تأييد وزير جهاد کشاورزي تعيين مي‌شود.

اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس‌جمهور – براي اجرا ابلاغ شده است.

پایان پیام/.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;