مرور برچسب

هاشمی

ساخت خانه هایی با مصرف انرژی کم

ساخت ساختمان‌های کم انرژی و کم مصرف در راستای حفاظت از محیط زیست در قالب امضای تفاهم نامه همکاری بین دستگاه‌های مختلف صورت گرفت.
;