مرور برچسب

قطعی برق

خاموشی ۲۰ ساعته هم در راه است!

رئیس انجمن مهندسی گاز کشور گفت: با روند فعلی مصرف گاز در کشور از یک سو و افت تولید پارس جنوبی از سوی دیگر، به زودی با خاموشی های…

وعده مشروط برای تامین برق کشور

معاون راهبری شبکه برق کشور گفت: برای هفته گرم پیش رو برنامه‌ای برای خاموشی برق وجود ندارد و تلاش می‌کنیم با مدیریت مناسب پاسخگوی…

زمستان هم خاموشی خواهیم داشت

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به احتمال خاموشی های مستمر و ناگهانی گفت: با ادامه وضع موجود در زمینه تولید و مصرف برق، قطعی‌های برق…

نوشدارو رسید سهراب نمیر!

خبر امضاء قرارداد ساخت نیروگاه بین وزارت نیرو و وزارت صمت در حالی به گوش رسید که، پیش از آن تبعات تغییرات اقلیمی خیلی زودتر پای…

کولرهای فرودگاه مهرآباد سوخت!

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها از نارضایتی مسافران در سالن های ترانزیت به دلیل قطعی برق و همچنین سوختگی سیستم های سرمایشی این…
;