مرور برچسب

خرم

غوغای بیکاری مهندسان در ایران

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: اکنون حدود ۵۸۰ هزار مهندس در کشور داریم که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و…
;