مرور برچسب

بافت فرسوده

بافت های فرسوده و امنیت جان ساکنین

تاب آوری شهرها مسئله ساده ای نیست، چراکه مستقیما با جان انسان ها ارتباط پیدا می کند و مرگ و معلولیت بسیاری از هموطنان مان در حوادث…
;