هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۰ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۹۰ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۹۰ منتشر شد
  
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۹۰ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • بومی سازی تصفیه آب و فاضلاب
– غشــاها یکــی از رایــج تریــن مــواد بــرای تصفیــه آب محســوب مــی شــوند. غشــا بــه عنــوان فــازی کــه اجــزای جــدا شــونده در محلــول بــا ســرعت هــای متفــاوت از آن عبــور مــی کننــد در سیســتم تصفیــه آب و فاضــلاب بــه کار مــی رود.
  • دانفوس سازنده چیلر CO2 را معرفی کرد
– دانفــوس ســازنده چیلــر مســتقر در واشــنگتن Refrigeration Pro را بــه عنـوان سـیزدهمین EnVisioneer سـال خـود معرفـی کـرده اسـت.
  • روشی جدید برای تامین سرمایش بدون برق
– محققــان MIT روش جدیــدی بــرای تامیــن ســرمایش در یــک روز آفتابــی گــرم، بــا اســتفاده از مــواد ارزان قیمــت و بــدون نیــاز بــه انــرژی تولیــد شــده از ســوخت فســیلی، ابــداع
کردهانــد. سیســتم غیرفعــال، کــه میتوانــد بــرای تکمیــل سیســتمهای خنککننــده دیگــر بــرای نگهــداری غــذا و داروهــا در مکانهــای گــرم و خــارج از شــبکه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.بــه یــخ در دمــای پاییــن، همیشــه چالــش برانگیــز بــوده اســت.
  • Swegon شرکت تهویه سوئدی را خریداری می کند
– Swegon ســازنده تهویــه مطبــوع مســتقر در گوتنبــرگ، ســبد تهویــه خــود را بــا خریــد شــرکت ســوئدی Ventilationsprodukter ABC تقویــت کــرده اســت.
  • تولید مبرد استاندارد R452A توسط Transicold Carrier
کریــر ترنســیکولد قــرار اســت از اکتبــر مبــرد GWP کمتــر R452A را بــه گاز اســتاندارد بــرای تمــام واحدهــای تبریــد حمــل و نقــل جدیــد در آمریــکای شــمالی تبدیــل کنــد.
R452A کــه توســط Chemours بــه عنــوان XP44 Opteon فروختــه مــی شــود، دارای GWP حــدود ۲۱۴۱ اســت…
هفته نامه ۳۹۰ را از اینجا دانلود کنید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;