ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۱۰ منتشر شد

0
ماهنامه «مهندسی تاسیسات» تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره 10 منتشر شد
ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۱۰ منتشر شد
آنچه در ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره  ۱۰ می خوانید:
دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • ColdHubs توسط جایزه هاروارد به رسمیت شناخته شد
  • سرمایه گذاری کریر در سه استارت آپ نوآورانه
  •  دانفوس قصد دارد شرکتهای روسی را به مدیریت محلی بفروشد 
  • برای کنفرانس ASHRAE ثبت نام کنید
– ثبـت نـام بـرای کنفرانـس زمسـتانی ASHRAE 2023 کـه از ۴ تـا ۸ فوریـه در آتالنتـا، جورجیـا برگــزار میشــود شــروع شــد. ثبــت نــام در کنفرانــس همچنیــن امــکان ورود بــه نمایشــگاه AHR را کــه از ۶ تــا ۸ فوریــه در مرکــز کنگــره جهانــی جورجیــا برگــزار میشــود، فراهــم می کنــد
  •  King Thermo از پمپ حرارتی CO2 رونمایی کرد
– King Thermo نســخه CO2 پمــپ حرارتــی MkII Athenia خــود را بــرای اتوبوسهــای برقــی و هیبریــدی معرفــی کــرده اســت.
  • دایکین از واحد یخچال برقی رونمایی می کند
  • خنک کننده رایگان مرکز داده با MCHE Danfoss
  • تأمین برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفت
– بــر اســاس یکــی از مفــاد قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان واحدهــای صنعتــی مشــمول موظفانــد ســاالنه معــادل درصــد مشـمول از بـرق مـورد نیـاز خـود را از طریـق احـداث نیروگاههـای
تجدیدپذیــر تأمیــن کننــد.
  • جوایز اشری 
– مارسـتون هـال سـاختمان تاریخـی ۵۵۷۴ متـر مربعـی دانشـکده مهندســی دانشــگاه ایالتــی آیــوا در آیــوای ایــاالت متحــده اســت. ســاختمان اصلــی اولیــن بــار در ۱۹۰۳ افتتــاح شــد.
ماهنامه « مهندسی تاسیسات» را از اینجا دانلود کنید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;