شرح خدمات مهندسان ناظر

 

 

معرفي شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

 

 

 

 

اين مجموعه شرح خدمات در راستاي اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 1375 و

مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ( نظامات اداري ) تدوين شده است و تا زمان تصويب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازي مالک عمل خواهد بود.

 

فصل اول تعاريف

واژه هاي زير در اين شرح خدمات در معاني ذکر شده استفاده شده است. تعاريف ساير واژه ها مطابق مندرجات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  ( نظامات اداري ) است.

سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

نظارت مستمر: نظارتي است که داراي دو جنبه استمرار مرحله اي و استمرار زماني است.

استمرار مرحله اي: نظارت برتمام مراحل عمليات ساختماني بدون انقطاع مرحله اي

استمرار زماني: نظارت بر عمليات ساختماني بدون فاصله زماني زياد و منقطع

مرجع صدور پروانه ساختمان: نهاد رسمي صادر کننده پروانه ساختمان مانند شهرداري، دهداري، شرکت شهر جديد، شرکت شهرک صنعتي، سازمان منطقه آزاد

 

 

 

فصل دوم كليات

2-1 نظارت مهندسان ناظر بر عمليات اجرائي ساختمان ” نظارت مستمر” ميباشد.

 

2-2 نظارت مهندسان ناظر، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهي پايان کار خاتمه مييابد. اين نظارت

در موارد مشتمل بر مشارکت چهار ناظر از چهار رشته، نظارت جمعي است و به هيچ وجه جنبه نوبتي و جداگانه ندارد.

 

3-2 مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد بصورت جمعي (در اموري که تواما مربوط به دو رشته يا بيشتر است) يا فردي

(دراموري که مربوط به رشته تخصصي مورد صالحيت هر ناظر است) در قبال سازمان استان و ساير مراجع قانوني مسوول بوده و پاسخگو

ميباشند.

 

4-2 وظائف مهندسان ناظر جنبه کنترلي دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب، الزامات قانوني، مقررات

ملي ساختمان و ساير ضوابط لازم الجرا مکلفند ضمن تذکر کتبي به سازنده و صاحبکار، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و

حسب مورد درخواست اصلاح يا توقف عمليات اجرائي و الزام سازنده و صاحبکار به رعايت ضوابط لازم الاجرا نمايند. همچنين تصوير گزارش

خود را به سازمان استان تحويل دهند. مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغييرات در نقشه ها و مشخصات فني نيستند.

 

5-2 عملکرد مهندسان ناظر بايد در چهارچوب کليه مقررات و ضوابط قانوني به ويژه فصل چهارم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

( نظارت ساختمان ) صورت گيرد.کليه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگي لازم را با مهندس ناظر هماهنگ کننده در تمام امور بطور

مستمر به عمل آورند و با اطلاع وي با ساير ناظران همفکري، مذاکره، همکاري و ارتباط پيوسته داشته باشند.

 

6-2 مهندسان ناظر هر پروژه بايد قبل از آغاز عمليات اجرائي باتفاق يکديگر از محل پروژه بازديد کنند و از ويژگيهاي ملک و مجاورتهاي آن از

جمله: موقعيت ملک، همجواريها، تأسيسات ملک و تأسيسات شهري مجاوراطالع حاصل نموده و ازجميع عوامل موثر در اجراي پروژه اطلاع  

حاصل کنند و مراتب را صورت جلسه نمايند.

 

7-2 کليه مهندسان ناظر موظف به کنترل و تأييد ترازها و موقعيتهاي مکاني به اتفاق ناظران ديگر و تنظيم و امضاي صورتجلسه آن، به اتفاق

ناظر هماهنگ کننده ميباشند.

 

8-2 مهندسان ناظر موظف به کنترل رعايت بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيست، مطابق ضوابط لازم الاجرا بويژه مبحث دوازدهم مقررات

 ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت کار در حين اجرا ) در تمام مراحل اجرا- از تجهيز کارگاه تا پايان کار- بطور عام و در حدود صالحيت خود

بطور خاص، همچنين هماهنگي در زمينه هاي تخصصي با ساير ناظران و در صورت لزوم ارايه تذکر کتبي به سازنده و صاحبکار ميباشند.

 

9-2 مهندسان ناظر موظف به تنظيم وامضاي گزارشهاي مرحله اي اجراي ساختمان منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 

      (نظامات اداري ) به اتفاق ميباشند و مهندس ناظر هماهنگ کننده مسئول تسليم و تحويل اين گزارشها به مراجع ذيربط است.

 

10-2 مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحويل زمين (با حضور صاحبکار و سازنده) و امضاو مهر صورتجلسه آن ميباشند.

 

11-2  مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار (همزمان با پيشرفت کارو بطور تدريجي) موظف به کنترل نقشه هاي چون ساخت تهيه

شده توسط سازنده در هر مرحله و تأييد و امضاي آن در همان مرحله براي ارايه يک نسخه تائيد شده آن به سازمان استان ميباشند.

 

12-2 مهندسان ناظر موظف به حضور درمراجع مربوط اعم از سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان و وزارت راه و شهرسازي، حسب

مورد و ارايه توضيحات و امضاي اسناد در چهارچوب قانون ميباشند.

 

13-2 در اشخاص حقوقي، مدير عامل ضمن تعيين ناظر هماهنگ کننده مکلف به تعيين چهار ناظر ازمهندسان شرکت که اسامي آنان در

پشت پروانه اشتغال درج شده است (با رعايت صالحيت مربوط) واعالم رسمي آن بصورت کتبي، به سازمان استان و مرجع صدور پروانه

ساختمان ميباشد.

 

 

فصل سوم

شرح خدمات ناظر هماهنگ كننده

 

1-3 مذاکره با صاحبکار و کسب اطلاع از برنامه وي براي اجراي ساختمان به اتفاق ساير مهندسان ناظرو مستندسازي آن

2-3 کنترل و حصول اطمينان از اجراي ساختمان توسط سازنده مندرج در پروانه ساختمان

 

3-3 کنترل و حصول اطمينان از حضور و کار مسئوول ايمني حسب الزام مقررات ملي ساختمان

 

4-3 کنترل و حضور اطمينان از حضور و کار رئيس کارگاه و مسئول ايمني حسب الزام مقررات ملي ساختمان

 

5-3 کنترل وحصول اطمينان از وجود اسناد کارگاهي در محل کارگاه شامل نسخه اي از نقشه هاي مصوب و پروانه ساختمان

 

6-3 کنترل وحصول اطمينان از تهيه و نصب تابلو کارگاه ساختمان در محل مناسب در تمام مدت اجراي کار

 

7-3 اخذ برگ انطباق ملک با اسناد ثبتي و مشخصات و حدود اربعه قانوني و نقشه هاي مصوب، مهر و امضا شده توسط مهندس نقشه بردار

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از صاحبکار

 

8-3  بررسي انطباق نقشه ها با يکديگر و با محل زمين و اعلام مغايرتها به شهرداري، سازمان استان و صاحبکار و سازنده و ساير مهندسان ناظر

 

9-3 کنترل رعايت بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيست، مطابق ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگي در زمينه هاي تخصصي با

ساير ناظران و ارايه تذکر کتبي در صورت لزوم به سازنده و صاحبکار

 

10-3 بررسي تدارکات انجام شده توسط صاحبکار و برنامه پيشنهادي سازنده و ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني پيش بيني شده براي

اجراي ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق ساير مهندسان ناظر

 

11-3 تنظيم برنامه نظارت بر اجراي ساختمان در چهارچوب برنامه تفصيلي اجراي کار که توسط سازنده ارايه ميشود و اعلام موارد به هر يک از ناظران حسب مورد ( هماهنگ با برنامه اجرا )

12-3 اعالم تاريخ هاي تعهد و مواعد ضروري انجام وظايف مورد تعهد به صاحبکار، سازنده و ناظران

 

13-3 بررسي صالحيت هر يک از عوامل کار

 

14-3  ارتباط مستمر و پيوسته با ناظران ديگر و اطلاع به آنان براي حضور در کارگاه در مواقع لازم ( اين امر نافي حضور مستمر ناظران در

کارگاه نيست. در صورتي که عدم حضور يکي از ناظران در کارگاه موجب توقف عمليات اجرائي شود، ناظر هماهنگ  و بصورت کننده بايد

مراتب را سريعا کتبي به سازمان استان اطالع دهد.)

 

15-3 دريافت تذکرات کتبي و گزارشهاي هر يک از ناظران حسب مورد

 

16-3 تنظيم و امضاي صورتجلسات لازم باتفاق ناظر يا مهندسان ذيربط

 

17-3  تنظيم و امضاي گزارشهاي مرحله اي اجراي ساختمان به اتفاق ناظران ذيربط تسليم آن به مراجع مربوط منطبق با الزامات مبحث دوم

مقررات ملي ساختمان

 

 

فصل چهارم

 شرح خدمات ناظر معماري

 

1-4 کنترل کفايت اطلاعات موجود در نقشه هاي معماري

 

2-4 کنترل کفايت اطلاعات موجود در جداول نازک کاري

3-4 کنترل رعايت ضوابط شهرسازي مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پيش آمدگيها و ارتفاع آنها از

کف تعيين شده، سطح اشغال ساختمان، رعايت درصد اشغال، فاصله تا ساختمانها و املاک مجاور و ابعاد و زاويه پخها و موارد مشابه

 

4-4 کنترل انطباق کلي حجم و سطح نما با طرح معماري

 

5-4 کنترل سطح زير بناي پارکينگها، راهروها، محل آسانسورها، پلکان ها، حياط خلوتها، فضاهاي باز، فضاهاي اختصاصي، انباري و ساير سطوح

 

6-4 کنترل راه هاي دسترسي و ورودي ها به محوطه و ساختمان و انطباق آنها با نقشه مصوب معماري

 

7-4 کنترل نحوه تقسيم بندي فضاها و انطباق آنها با نقشه

 

8-4 کنترل نوع مصالح نازک کاري و نماسازي از نظر انطباق با طرح معماري و جداول نازک کاري ( شامل جنس، بافت، رنگ، مشخصات ويژه)

و انطباق با استانداردهاي ملي ايران

 

9-4 کنترل فضاهاي اختصاص يافته براي داکتها و رايزرهاي تاسيسات مکانيکي و برقي و اطمينان از انطباق آنها با نقشه ها و ضوابط لازم

الاجرا

 

10-4 کنترل نحوه اجراي عناصر و تجهيزات منصوبه در داخل فضاها شامل سرويسها ي بهداشتي، سينک و شيرآالت و موارد مشابه

 

11-4 کنترل مصالح سطوح نهايي ديوارها و سقف فضاها شامل تزئينات،نقاشي، کفپوش، و موارد مشابه

 

 

12-4 کنترل جزئيات اجرائي فضاها از نظر انطباق با طرح معماري

 

13-4 کنترل جزئيات سقف کاذب و کف کاذب از نظر انطباق با طرح معماري

 

14-4 کنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با طرح معماري و جدول نازک کار

 

15-4 کنترل جزئيات کف سازي ( مصالح، شيب، عايق کاري ) از نظر انطباق با طرح معماري

 

16-4 کنترل انطباق محل اجراي قطعات الحاقي در داخل فضاها با نقشه معماري شامل شومينه، آرک، پيش آمدگيها و فرورفتگيها

 

17-4 کنترل اجراي ضوابط لازم الاجرای مربوط به معلوالن و ناتوانان جسمي– حرکتي

 

 

18-4 کنترل انطباق نورپردازي داخلي فضاها با طرح معماري

 

19-4 کنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي

 

20-4 کنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به حفاظت ساختمان در برابر حريق

 

21-4 کنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به عايق بندي صدا و تنظيم صوت

 

22-4 کنترل نحوه اجراي جزئيات معماري مربوط به عالئم و تابلوها

 

23-4 کنترل نحوه پياده کردن هم بندي اسکلت و پي ساختمان (بخشهاي هادي بيگانه)  در اجراي سيستم اتصال زمين

 

24-4 کنترل نحوه پياده کردن و اجراي محوطه سازي از نظر انطباق با طرح معماري

 

25-4 کنترل نحوه اجراي عناصر محوطه شامل باغچه بندي و فضاي سبز، نگهباني، خيابانها، مسيرها، نصب صندوق پستي، نيمکتها، تلفن

عمومي، سطل زباله و موارد مشابه

 

26-4 مستندسازي و ثبت تکميل دفترچه اطلاعات ساختمان در حيطه وظائف خود

 

 

فصل پنجم

 شرح وظائف ناظر عمران

 

1-5 کنترل کفايت اطلاعات موجود در نقشههاي سازه، گودبرداري وروشها و مشخصات داده شده مصوب

 

2-5 کنترل اقدامات الزامي انجام شده قبل از تخريب ساختمان موجود

 

3-5 کنترل اخذ مجوزهاي لازم و مطالعه مندرجات آنها

 

4-5 کنترل مطابقت روش تخريب با الزامات موجود و رعايت تمهيدات لازم فني و ايمني

 

5-5 کنترل بررسي وضعيت ساختمانها و تاسيسات مجاور و تاسيسات شهري توسط سازنده

 

6-5 مطالعه گزارش ژئوتکنيکي و شناسائي خاک و کسب اطلاعات لازم از آن براي کنترل اجراي ساختمان

 

7-5 کنترل رعايت نقشه ها، مشخصات و الزامات فني در هنگام گودبرداري و انطباق روش کار اجرائي با نقشه ها و مشخصات فني و الزامات

مقررات ملي ساختمان

 

8-5 کنترل نحوه پياده سازي نقشه پي و انطباق آن با نقشه هاي مصوب

 

9-5 کنترل بررسي خاک محل و انطباق آن با فرضيات مندرج در گزارش ژئوتکنيکي و شناسائي خاک و نقشه هاي مربوط توسط سازنده و در

صورت لزوم دستور انجام آزمايشها و بررسي هاي ژئوتکنيکي لازم

 

10-5 کنترل نحوه پي کني شامل موقعيت، ابعاد، شکل، آماده کردن کف، زه کشي پي ها

 

11-5 کنترل نحوه قالب بنديها شامل موقعيت و آماده سازي، امتداد، پايداري و مقاومت، محل قالب ها، ابعاد و قاصله بازشوها و پاکسازي نهائي

آنها

 

12-5 کنترل نحوه ميلگرد گذاري شامل تميزي ميلگردها و عاري بودن آنها از مواد زائد نظير رنگ و زنگ، قطر،طول، خم، وصله، پوشش،

موقعيت، تعداد، پايداري، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد ميلگردها، فاصله لازم براي پوشش بتن، لقمه ها و خرک ها.

 

13-5 کنترل طرح مخلوط بتن پي، نحوه اختلاط، نحوه حمل و نقل (شامل جدانشدن اجزاي بتن، زمان حمل) ،ريختن و جادادن بتن ( شامل

درجه حرارت هوا، استفاده از وسائل مناسب، يکنواختي در بتن ريزي، عملکرد مداوم، آماده کردن سطوح تماس بتن،ارتفاع سقوط، چگونگي

ريختن در قالبها، ضخامت لایه ها ، شرايط آب و هوائي)

 

14-5 کنترل متراکم کردن، پرداخت سطوح نهائي، حفاظت و عمل آوري بتن و زمان مناسب باز کردن قالبها

 

15-5 دستور نمونه گيري به منظور انجام آزمايشهاي لازم ( حداقل شامل رواني و مقاومت) اخذ نتايج آزمايشها و بررسي آنها و تحويل آنها

به مهندس ناظر هماهنگ کننده

 

16-5 کنترل تراز نهائي پي ها و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب

 

17-5 کنترل نوع فولادهاي مورد استفاده در سازه

 

 

18-5 کنترل ميل مهارها ( شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور ستون، پوشاندن رزوه)

 

 

19-5 کنترل صفحه ستونها (شامل ابعاد، جهت قرار گرفتن، تراز و رقوم، محل سوراخها، اندازه سوراخها، اندازه اتصالات، زير سازي)

 

20-5 کنترل نحوه ساخت ستونها (محل ساخت ستونها، سالم بودن نيم رخها، نوع و نمره صحيح آنها، مشخصات جوش، ابعاد و فاصله

تسمه ها، نوع ورقها و ابعاد آنها، رواداري انحنا و پيچيدگي، برون محوري جان، گونيا بودن بال)

 

21-5 کنترل نصب ستونها (استفاده از وسائل مناسب، محل دقيق نصب، مهار کافي، تميز بودن انتهاي ستون و کف ستون، رعايت جزئيات

اتصال، رواداري هاي تابيدگي کف ستون، گونيا بودن اتصال کف ستون، شاغولي بودن ستون، وصله ستون ها)

22-5 کنترل نحوه ساخت و نصب تيرها (هندسه برش در تير لانه زنبوري، کنترل اعوجاج، پرکردن جان. تير در محلهاي لازم، نصب ورقهاي

 

تقويتي لازم ، کنترل نيم رخها، رعايت جزئيات اتصال)

 

23-5 کنترل بادبندها ( محل نيم رخها، صفحه اتصال، نحوه اتصال)

 

24-5 کنترل اجراي سقفها ( تيرها، تيرچه ها، نوع آجر يا سفال يا پلي استايرن، خيز تاق ضربي، مالت يا بتن مورد استفاده، فاصله تيرچه ها،

اتصالات تيرچه ها، مهار سقف، قالب بندي، ميلگردگذاري و بتن ريزي در سقف هاي بتني بايد مانند موارد مذکور در بخش پي سازي کنترل شود.)

 

25-5 کنترل نحوه انجام جوشکاري (دستگاهها و لوازم مناسب، ابعاد و اندازه ها، محل جوشکاري، نحوه اجراي جوشکاري، دستور انجام آزمايش

هاي جوش حسب مورد و در صورت نياز اخذ نتايج آزمايش ها و بررسي آنها و تحويل آنها به مهندس ناظر هماهنگ کننده)

 

26-5 کنترل نحوه اجراي اتصالات پيچ و مهره اي (کيفيت مصالح اندازه و محل سوراخها،مقدارکفايت سفت کردن پيچ )

 

27-5 کنترل قالب بندي، ميلگردگذاري و بتن ريزي، متراکم کردن، پرداخت سطح روئي، حفاظت، نگهداري و عمل آوري و نحوه اجراي بتن

درکليه بخشهاي سازه بتني اعم ازتيرها، ستونها، اتصالات و ديوارها مانند موارد مذکور در بخش پي سازي.

 

28-5 کنترل اجراي صحيح شناژها اعم از فلزي يا بتني با لحاظ موارد پيش گفته در اين شرح خدمات و محل آنها

 

29-5 کنترل رعايت جزئيات اجرائي ديوارهاي باربر ( شامل کيفيت مصالح، راستا، عايق کاري، شاغولي بودن، نصب درها و پنجره ها، صاف بودن سطح نهائي)

 

30-5 کنترل رعايت جزئيات اجرائي ديوارهاي داخلي و خارجي بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فني بويژه از نظر الزامات سازه اي و لرزه اي

 

31-5 کنترل جزئيات اجرائي پشت بام( شامل ابعاد و اندازه ها، رقوم، شيب بندي، آب روها، عايق کاري مصالح و جزئيات اجرائي)

 

32-5 کنترل جزئيات راه پله

 

33-5 کنترل محل اجراي لوله کشي ها، کانال ها و تاسيسات مکانيکي و برقي از نظرعدم آسيب به عناصر سازهاي

 

34-5 کنترل جزئيات اجرائي دودکش ها، هواکش ها و داکت ها از نظر عدم آسيب به عناصر سازه اي

 

35-5 کنترل محل قرار گيري چاهدها و نحوه اجراي اتصال سيستم  فاضلاب

 

36-5 کنترل رعايت جزئيات اجرائي نماي ساختمان از نظر چگونگي ارتباط نما با سازه اصلي و الزامات سازه اي

 

37- 5 کنترل نکات فني در محوطه سازي شامل زيرسازي، تراکم خاک محل

 

38-5 کنترل مصالح ساختماني از نظر نحوه تهيه، حمل، نگهداري، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردهاي ملي ايران

 

39-5 دستور انجام آزمايش از مصالح ساختماني در صورت لزوم و اخذ نتايج آزمايشهاوبررسي آنها و تحويل آنها به مهندس ناظر هماهنگ

کننده

 

40-5 مستند سازي و ثبت و تکميل دفترچه اطالعات ساختمان در حيطه وظائف خود

 

 

فصل ششم – شرح خدمات

ناظر تأسيسات مكانيكي

 

1-6 کنترل کفايت اطلاعات موجود در نقشه هاي تأسيسات مکانيکي

 

2-6 کنترل مصالح تأسيسات مکانيکي از نظرتهيه، حمل، نگهداري، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردهاي ملي ايران

 

3-6 کنترل امکانات تأسيسات موجود در محل شامل آب، فاضلاب، گاز و نحوه اتصال تأسيسات ساختمان به شبکه هاي مربوط شهري

 

4-6 کنترل ضرورت اقدامات خاص در موقع تخريب و گودبرداري از نظر تأسيسات مکانيکي

 

5-6 کنترل وضعيت و موقعيت مکاني و ارتفاعي اجزاي تأسيساتي در تمام مراحل اجراي ساختمان

 

6-6 کنترل نصب و کارگذاري و اجراي عناصر تأسيساتي شامل مجموعه شيرها، شيرفلکه ها، پمپ ها و موارد مشابه و عايق کاريهاي لازم

 

7-6 کنترل نحوه اجراي عناصر تأمين و توزيع آب گرم مصرفي

 

8-6 کنترل نحوه اجراي عناصر سيستم جمع آوري، تصفيه يا دفع فاضلاب و تعبيه هواکش از نظر مکانيکي

 

9-6 کنترل نحوه اجراي عناصر سيستم تهيه، توزيع و ذخيره سازي سوخت ( گاز، گازوئيل، نفت)  و رعايت الزامات مربوط

 

10-6 کنترل اجراي سيستم هاي کنترل دستگاهها به منظور صرفه جوئي در مصرف انرژي

11-6 کنترل اجراي سيستمهاي قطع کننده لرزه اي در تأسيسات مکانيکي

 

12-6 کنترل نحوه اجراي عناصر سيستم تهويه مطبوع و تأمين هواي تازه

 

13-6 کنترل نحوه اجراي کانال هاي کولر و نصب و راه اندازي کولرها

 

14-6 کنترل نحوه اجراي سيستم تخليه هواي آلوده

 

15-6 کنترل نحوه نصب و بهره برداري ايمن آسانسورها و پله هاي برقي از لحاظ مکانيکي

 

16-6 مستندسازي و ثبت وتکميل دفترچه اطلاعات ساختمان در حيطه وظائف خود

 

 

 

 

فصل هفتم – شرح خدمات ناظر

تأسيسات برقي

 

1-7 بررسي کفايت اطلاعات موجود در نقشه هاي تأسيسات برق

 

2-7 کنترل مصالح تأسيسات برقي از نظرتهيه، حمل، نگهداري، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردهاي ملي ايران

 

3-7 کنترل امکانات تأسيسات برقي محل و نحوه اتصال تأسيسات ساختمان به آن

4-7 کنترل ضرورت اقدامات خاص در موقع تخريب و گودبرداري از نظر تأسيسات برق شهري و برق کارگاه ساختماني

 

5-7 کنترل وضعيت و موقعيت مکاني و ارتفاعي اجزاي تأسيساتي از ديد نکات مربوط به تأسيسات برقي در تمام مراحل اجراي ساختمان

 

6-7 کنترل نصب و کارگذاري و اجراي عناصر تأسيسات برقي شامل مجموعه روشنائي، پريزها، کليدها و موارد مشابه

 

7-7 کنترل نصب و کارگذاري و اجراي سيستمهاي تغذيه دستگاه هاي حرارتي و برودتي، آسانسورها و پله برقي و موارد مشابه

 

8-7 کنترل نحوه نصب و بهره برداري ايمن آسانسورها و پله هاي برقي از لحاظ سيستم برقي

 

9-7 کنترل نصب و کارگذاري و اجراي سيستم توزيع برق، تجهيزات تابلوهاي برق، اتصال زمين

 

10-7 کنترل نحوه اجراي سيم کشي ها و کابل کشي ها

 

11-7 کنترل نحوه اجراي تجهيزات حفاظت و کنترل برقي شامل فيوزها، کليدهاي خودکار، کنتاکنتورها و موارد مشابه

 

12-7 کنترل نحوه اجراي سيستم هاي تلفن، رايانه، نمابر، تلکس، موارد مشابه

 

13-7 کنترل نحوه اجراي سيستم هاي اعلام حريق

 

14-7 کنترل نحوه اجراي سيستمهاي زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودي (دربازکن)

 

15-7 کنترل نحوه اجراي سيستم صوتي، پخش صوت، پيام رساني

 

16-7 کنترل نحوه اجراي آنتن مرکزي، تلويزيون، راديو، صاعقه گير و موارد مشابه

 

17-7 کنترل پيش بيني برق اضطراري و اتصال آن به سيستم برق ساختمان

 

18-7 کنترل نحوه اجراي سيستم هاي هوشمند برقي و الکترونيکي ساختمان

 

19-7 کنترل نحوه اجراي سيستم اتصال زمين

 

20-7 مستندسازي و ثبت وتکميل دفترچه اطلاعاتی ساختمان در حيطه وظائف خود

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;