مرور برچسب

پیشرفته

طراحی یک شرکت اتریشی + تصاویر

به گزارش تاسیسات نیوز، شرکت اتریشی پندا مفهوم بام سبز جدیدی برای ارایه سطح نوینی از زندگی پایدار ارایه کرده است. یک قطعه زمین…
;