مرور برچسب

نظارت

بازرسی و پایش گودهای پرخطر تهران

باهدف تأکید بر کنترل امور خدمات مهندسی، پایش گودهای پرخطر، در سطح شهر از چند پروژه گودبرداری شده و همچنین رهاشده در مرحله…

ساز ناهماهنگ نظام مهندسی ساختمان

روح اله واصف/ سردبیر تاسیسات نیوز: یکی از مشکلاتی که در روند طراحی و نظارت و اجرا وجود دارد، ناهماهنگی هایی است که با مقررات ملی…
;