مرور برچسب

قانون نظام مهندسی

جامه نو بر قامت نظام مهندسی باید

تاسیسات نیوز، صدیقه بهزادپور: تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود که نیاز به لباس نو دارد!  …
;