مرور برچسب

ساختمان

الزام صدور شناسنامه فنی ساختمان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان الزامی بوده و دادن گواهی پایان کار بدون داشتن این…