مرور برچسب

ساختمان

ساز ناهماهنگ نظام مهندسی ساختمان

روح اله واصف/ سردبیر تاسیسات نیوز: یکی از مشکلاتی که در روند طراحی و نظارت و اجرا وجود دارد، ناهماهنگی هایی است که با مقررات ملی…
;