مرور برچسب

روح الله واصف

توهم توطئـــــه یا…

روح الله واصف - مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا . انتخابــات هیــأت رییســه گــروه تخصصــی مکانیــک…

دست سوم

روح الله واصف/ مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا / همکاران گرامی سالم و خداقوت، یکــی از دغدغه هــای جــدی…

مزد گر می طلبی طاعتِ استاد ببر

روح الله واصف / دبیر و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز و مدیر آکادمی کاشانه: همکاران گرامی سالم و خداقوت؛ گردهمایــی بــزرگ…

انتخابات جدید!

روح الله واصف/ سردبیر و مدیر مسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا / همکاران گرامی سلام و خدا قوت؛ از انتخابات نظام‌مهندسی و…

پیراهن چاک زبان ما!

روح الله واصف / مدیر و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سالم و خدا قوت؛ بارهــا و بارهــا در خیزشهــای عمومــی…
;