مرور برچسب

جمالی نژاد

آمار ساخت و سازهای خلاف بسیار است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 100 تاکید کرد: ما کمیسیون ماده 100 را برای کسب…
;