مرور برچسب

تکنسین سردخانه

زیبایی درس های آموخته شده

دیو دما دارای مدرک مهندسی تبرید است و قبل از اینکه وارد بخش تولید شود، به عنوان تکنسین سردخانه کار می کرد، جایی که او به طور منظم…
;