مرور برچسب

آموزش

از عمل گرایی تا عمل زدگی

در چند سال اخیر که فعالیت تعدادی از همکاران نسل جوان تر را -که همواره توانایی هایشان را گرامی داشته ام – با ذوق و شوق دنبال می…
;