مرور برچسب

آب و فاضلاب

آب خاکستری، گمشده مدیریت مصرف

استفاده از آب خاکستری می تواند کاهشی بین ۱۵ تا ۴۰ درصدی در مصرف آب و در نتیجه کاهش برداشت از منابع زیر زمینی و سطحی داشته باشد اما…
;