مرور دسته

مناقصه و مزایده

تاسیسات مکانیکی و برقی

آگهی مناقصه عمومی شماره 94/89 موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری سازمان خدمات موتوری شامل کلیه کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی…

تهیه و نصب آسانسور

شماره : 27- م- 94 موضوع آگهی: تهیه و نصب آسانسور برای ساختمان های مرکزی جدید و آب ، برق و بخار آخرین مهلت اعلام آمادگی و…

تامین تجهیزات و نصب سیستم سرمایش

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) در نظر دارد تامین تجهیزات و نصب سیستم سرمایش سالن قالب کارگاه تولید پره توربین بادی را به…

نصب و استقرار BPMS

آگهی شناسایی پیمانکاران مناقصه شماره336/1394 کارفرما : شرکت پتروشیمی مارون موضوع مناقصه :نصب واستقرار BPMSوتحلیل فرآیندهای…

شناسایی پیمانکار تاسیساتی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار تاسیساتی شرکت پارس سازه تامین در نظر دارد جهت انجام عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی پروزه…
;