نگاهی به بازار/ قیمت انواع لوله فلزی

تاسیسات نیوز: امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. بنا به این گزارش، آخرین قیمت لوله فلزی در نهم خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
لوله مبلی
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۱۳ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۱۶ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۱۸ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۲۰ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله داربستی
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۱.۹
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲
۶
کیلوگرم
۳۳۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲.۳
۶
کیلوگرم
۳۲۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۲۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۳
۶
کیلوگرم
۳۲۸۰۰۰
لوله گالوانیزه قزوین
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۱۹۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۸۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله گازی روکار سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۲.۶۵
۶
کیلوگرم
۳۷۱۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان
۲.۶۵
۶
کیلوگرم
۳۷۱۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۳۷۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۳۷۸۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۳۷۸۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۶۵
۶
کیلوگرم
۳۷۵۰۰۰
لوله گازی توکار سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۲.۸
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۲.۹
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۴
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۶
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۱۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۹
۶
کیلوگرم
۴۰۱۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;