نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه اول سال91

 

 

بر آورد هزینه‌های طرح های عمرانی دولت مربوط به نیمه‌ی اول سال 1391 اعلام شد.

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا اطلاعات مربوط به دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی به منظور بر آورد هزینه‌های طرح های عمرانی دولت مربوط به نیمه‌ی اول سال 1391 اعلام شد.

اطلاعات موردنظر در این آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده است، شامل 109 قلم منتخب از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی است که در 26 گروه طبقه بندی می شوند.

**گروه رانندگان ماشین آلات حمل و نقل

این گروه شامل 9 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین آلات حمل و نقل است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن افزایش یافته است. در این میان، بیش ترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به راننده ی لیفت تراک با 19،5 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به راننده های ماشین های سبک-سواری با 14 درصد است.

**گروه رانندگان ماشین های سنگین

این گروه شامل 11 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین های سنگین است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده ی ماشین های آسفالت پخ شکنی- فینیشر با 15،8 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به راننده لودر با 12،4 درصد است.

**گروه کارهای بنایی ابنیه ساختمان

این گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی درکارهای بنایی ابنیه ی ساختمان است که مقایسه ی متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دورهِ ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد بودند.در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به بنای نماچین درجه دو با 14،5 درصد و کمترین افزایش ان مربوط به بنای سفت کار درجه یک با 31 درصد تعلق دارد.

**گروه قالب بند چوبی

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع قال ببند چوبی است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد تقریباً مشابهی بودند؛ در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک نجار قالب بند با 14،4 درصد و کمترین افزایش مربوط به نجار قالب بند درجه دو با 14،1 درصد است.

**گروه قالب بند فلزی

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب بندهای فلزی است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد بوده است؛ در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به قالب ساز فلزی درجه دو با 14 درصد و کمترین افزایش به قالب ساز فلزی درجه یک با 13 درصد تعلق دارد.

**گروه آرماتوربند

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سر آرماتور بند با 14،5 درصد و کمترین افزایش به آرماتور بند درجه یک با 13،9 درصد تعلق دارد.

**گروه کارهای بتنی

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع بتن کاران است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دور ه ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک بنای بتن کار با 16،6 درصد و کمترین افزایش به استاد کار کارهای بتنی با 14 درصد تعلق دارد.

**گروه اسکلت ساز ساختمان

این گروه شامل 6 قلم از دستمزد انواع اسکلت سازان ساختمان است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به اسکلت ساز درجه دو با 15،6 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به برش کار با 14 درصد تعلق دارد.

**گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره ساز ساختمان است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش تقریباً مشابهی بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به آهنگر در و پنجره ساز درجه دو با 14 درصد است.

**گروه عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع عایق کاران و آسفالت کاران ابنیه ی ساختمان است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش بودند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به مربوط به کمک عایق کار و آسفالت کار با 15 درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی عایق کار و آسفالت درجه دو با 14،6 درصد است.

**گروه سیمان کار

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع سیمان کاران است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سیمان کار درجه دو با 14،9 درصد و سیمان کار درجه یک با 14 درصد تعلق دارد.

**گروه سنگ کار

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع سنگ کاران است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است که در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به ابزار زن سنگ پلاک با 14،7 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ کار درجه یک با 14 درصد تعلق دارد.

**گروه کاشی کار

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع کاشی کاران است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که دستمزد هر دو قلم دارای افزایش بوده است. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط ساعتی به کاشی کار درجه یک با 14،7 درصد تعلق دارد.

** گروه گچ کار

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع گچ کاران است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که دستمزد هر دو قلم دارای افزایش تقریباً مشابهی است. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به گچ کار درجه یک با 13،9 درصد است.

**گروه بنا و سنگ تراش ابنیه ی راه

این گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ تراش ابنیه ی راه است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه، دارای افزایش است. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به بنای سنگ چین درجه دو با و بند کش کارهای سنگی با 14،6 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ تراش درجه یک با 13،9 درصد تعلق دارد.

**گروه آسفالت کار راه و محوطه

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع آسفالت کاران راه و محوطه است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش هستند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به مباشر آسفالت با 16،3 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به ماله کش آسفالت با 14،8 درصد است.

**گروه لوله کش تاسیسات ابنیه

این گروه شامل 14 قلم از دستمزد انواع لوله کش های تأسیسات ابنیه است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش بودند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به چدن کار درجه دو با 16،5 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به چدن کار درجه یک با 13،4 درصد است.

**گروه عایق کار تاسیساتی

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع عایق کاران تأسیساتی است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیرو ی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش شدند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به عایق کار درجه دو تاسیساتی با 16 درصد است.

**گروه کانال ساز

این گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع کانال سازان است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش شدند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کانال ساز درجه یک با 14،3 درصد است.

**گروه سیم کش ساختمان

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع سیم کش ساختمان است که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش شدند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سیم کش درجه دو ساختمان با 14،6 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استاد کار سیم کش ساختمان با 13،7 درصد تعلق دارد.

**گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک

این گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک است که مقایسه ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمام اقلام آن دارای افزایش شدند در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کابل کش درجه دو فشار ضعیف با 16،9 درصد و کمترین افزایش به استاد کار سیستم های حفاظت کاتودیک با 13،9 درصد تعلق دارد.

**گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی

این گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع کاب لکش و مفصل بند فشار قوی است که مقایسه ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش شدند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک کابل فشار قوی با 19،3 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک کابل کش فشار قوی با 19،3 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استاد کار کابل فشار قوی با 15 درصد تعلق دارد.

**گروه کارگری

این گروه شامل 2 قلم است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش بوده است در این میان بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر ساده با 14،5 درصد است.

**گروه شیشه بر

این گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع شیشه بر است که مقایسه ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک شیشه بر با 14،8 درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به شیشه بر درجه یک با 13،3 درصد تعلق دارد.

**گروه نقاش ساختمان

این گروه شامل 2 قلم است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش شدندو در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به نقاش درجه دو ساختمان با 17،5 درصد است.

**آلومینیوم کار

این گروه شامل 2 قلم است که مقایسه ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره ی قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به آلومینیوم کار درجه دو با 15،4 درصد است.

انتهای پیام/

 

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;