قیمت انواع لوله فلزی در بازار + جدول

0
به گزارش تاسیسات نیوز، قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به  گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت لوله فلزی  آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
لوله مبلی
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۲۹۸۰۰۰
لوله ۱۳ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۲۹۸۰۰۰
لوله ۱۶ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۲۹۸۰۰۰
لوله ۱۸ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۲۹۸۰۰۰
لوله ۲۰ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۲۹۸۰۰۰
لوله داربستی
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۱.۹
۶
کیلوگرم
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲
۶
کیلوگرم
۲۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲.۳
۶
کیلوگرم
۲۰۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۰۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۳
۶
کیلوگرم
۲۰۸۰۰۰
لوله گالوانیزه قزوین
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۳۱۹۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۳۱۹۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۳۱۹۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۳۱۹۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۳۱۹۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۱۹۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۰۸۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۰۸۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۰۸۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۰۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۰۸۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۰۸۰۰۰
لوله گازی روکار سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۲.۶۵
۶
کیلوگرم
۲۳۹۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان
۲.۶۵
۶
کیلوگرم
۲۳۹۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۲۳۹۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۲۳۹۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۲۳۹۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۶۵
۶
کیلوگرم
۲۳۹۰۰۰
لوله گازی توکار سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۲.۸
۶
کیلوگرم
۲۵۵۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۲.۹
۶
کیلوگرم
۲۴۵۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۴
۶
کیلوگرم
۲۵۵۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۶
۶
کیلوگرم
۲۵۵۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۷
۶
کیلوگرم
۲۵۵۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۹
۶
کیلوگرم
۲۵۵۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۵۲۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۲۲۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۲۲۲
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;