قیمت انواع آهن آلات ۱۹ تیر ۱۴۰۳

قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. به گزارش تاسیسات نیوز، آخرین قیمت آهن آلات در نوزدهم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت روز تیرآهن
شاخه
وزن(کیلوگرم)
قیمت(ریال)
تیرآهن ۱۲
۱۲ متری
۱۲۲
۳۸.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۱۴
۱۲ متری
۱۵۵
۴۷.۱۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۱۶
۱۲ متری
۱۹۵
۵۷.۱۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۱۸
۱۲ متری
۲۲۵
۶۷.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۲۰
۱۲ متری
۲۷۶
۸۶.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۲۲
۱۲ متری
۳۱۵
۹۷.۱۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۲۴
۱۲ متری
۳۶۹
۱۰.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۲۷
۱۲ متری
۴۳۴
۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن ۳۰
۱۲ متری
۵۰۰
۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰
قیمت روز میلگرد
شاخه
(کیلوگرم) وزن
(ریال) قیمت
هر کیلو میلگرد ۶.۵
کلاف
۴.۵
۲۸۸.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۸
شاخه
۶
۲۹۲.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰
۱۲ متری
۷.۵
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲
۱۲ متری
۱۱
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴
۱۲ متری
۱۵
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶
۱۲ متری
۱۹
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸
۱۲ متری
۲۵
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰
۱۲ متری
۳۰
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲
۱۲ متری
۳۶
۲۷۲.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵
۱۲ متری
۴۷
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸
۱۲ متری
۵۶
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲
۱۲ متری
۷۵
۲۷۷.۹۰۰
قیمت روز پروفیل
شاخه
(کیلوگرم) وزن
(ریال) قیمت
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹
۶ متری
هر متر ۲.۴۴
۴۱۲.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰
۶ متری
۴.۵
۴۱۲.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵
۶ متری
۵.۵
۴۱۲.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰
۶ متری
۶.۵
۴۱۲.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰
۶ متری
۷
۴۱۲.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰
۶ متری
۹.۵
۴۱۲.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵
۶ متری
۹
۴۱۲.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰
۶ متری
۱۶
۴۱۲.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰
۶ متری
۱۷
۳۹۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰
۶ متری
۱۵
۴۳۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰
۶ متری
۱۹
۴۱۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰
۶ متری
۲۸
۴۱۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰
۶ متری
۲۳
۴۱۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰
۶ متری
۲۷
۴۱۵.۰۰۰
قیمت روز ناودانی
شاخه
(کیلوگرم) وزن
(ریال) قیمت
هر کیلو ناودانی ۶.۵
۶ متری
۴۲
۲۸۵.۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۸
۶ متری
۴۴
۲۸۵.۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰
۶ متری
۵۲
۲۸۵.۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲
۶ متری
۶۴
۲۸۵.۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴
۱۲ متری
۱۵۵
۲۸۵.۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶
۱۲ متری
۱۷۰
هر کیلو ناودانی ۱۸
۱۲ متری
۲۱۵
——
هر کیلو ناودانی ۲۰
۱۲ متری
۲۳۰
——-
قیمت روز نبشی
شاخه
(کیلوگرم) وزن
(ریال) قیمت
هر کیلو نبشی ۳
۶ متری
۹
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو نبشی ۴
۶ متری
۱۵
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو نبشی ۵
۶ متری
۲۲
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو نبشی ۶
۶ متری
۳۲
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو نبشی ۸
۶ متری
۵۸
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰
۶ متری
۹۰
۲۷۵.۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲
۶ متری
۱۳۰
۲۷۵.۰۰۰
قیمت روز ورق سیاه
شاخه
(کیلوگرم) وزن
(ریال) قیمت
هر کیلو ورق سیاه ۲
رول
۱۲
۴۰۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳
۱.۵ در ۶
۲۲۰
۴۰۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴
۱.۵ در ۶
۲۹۰
۴۰۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵
۱.۵ در ۶
۳۶۰
۴۰۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۶
۱.۵ در ۶
۴۳۵
۴۰۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸
۱.۵ در ۶
۵۸۰
۴۹۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰
۱.۵ در ۶
۷۲۰
۴۶۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲
۱.۵ در ۶
۸۶۵
۴۶۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵
۱.۵ در ۶
۱۰۸۰
۴۵۵.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰
۱.۵ در ۶
۱۴۴۵
۳۲۰.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵
۱.۵ در ۶
۱۸۰۵
۳۲۰.۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰
۱.۵ در ۶
۲۱۶۵
۳۲۰.۰۰۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;