ساعت نمی کشیم مردم را می کشیم!

0
تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: تغییر ساعت کار اداره ها به شش صبح به صورت سراسری در ادارات مخالفان و موافقان بسیاری به همراه داشت که در نهایت به تغییر ساعت حضور مردم در محل کار خود به جای تغییر ساعات کار انجامید .
رفت و برگشت تصمیم گیری های دولتمردان در خصوص تغییر ساعت کار سرانجام به حضور همگان در ساعت ۶ صبح در محل های کار به منظور صرفه جویی انرژی منتهی شد، البته مشکلات زنان شاغل و حضور کودکان از ساعت ۷ یا ۸ درمهدهای کودک و سرگردانی این مادران از کوچکترین اشکالات وارده به این طرح است که دولت پس از تصمیم بر عدم تغییر ساعت کارها اجرایی کرد. از سویی دیگر شناور نبودن ساعت کارها هم به عنوان بازویی برای بهبود وضعیت ترافیک پیش از این برقرار بود که از ۱۶ خرداد به بعد متفی شد و همگان باید در ساعت ۶ بر سر کارهای خود حاضر شوند.
صرفه جویی مصرف انرژی طی روز و استفاده بهینه از روشنایی روز از جمله فرآیندهایی است که پیش از این با تغییر ساعات از اول مهر ماه اجرایی می شد اما امسال با تاکید مجلس و در تعامل با دولت منتفی و مقرر شد که دیگر تغییر ساعت طی سال انجام نشود، اما گویا به جای تغییر و جابجایی ساعت قرار است این بار نیز از پتانسیل های مردمی و جابجایی حضور مردم و حضور درساعات متفاوت این معضل راحل کنند!  قانون تغییر ساعت رســمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می شد. این کار به منظور استفاده بیشتر از روشــنایی روز انجام میشد و از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۲ دیگر در ایران اجرا نشــد.
« در کشــور ما، تغییر ساعت همیشه مورد مناقشه بوده اســت. گاهی بحثهای سیاسی، گاهی مسائل مذهبی هم شــک و تردیدهایی ایجاد کرده است. به هر حال از قرن ۱۸ خیلی از کشورها تصمیم به تغییر ســاعت گرفتند. البته کشورهایی هم هستند که تغییر ساعت را الزم نمی دانند مثل کشور چین. اما تکلیف ما در دو دهه گذشته تا کنون با این مسأله معلوم نیست. در دوره ریاست جمهوری
محمود احمدی نژاد تغییر ساعت مدتی اجرا نشد. حاال بدون اینکه ساعتها تغییر کند از کارمندان بخواهیم ساعت شش صبح در محیط کار حاضر باشند؛بحث دیگری است.
وقتی ساعت را تغییر بدهید به طور خودکار همه چیز طبق ساعت تغییر میکند اما اگر فقط کارمندان دولت موظف باشند ساعت
شش صبح سر کار باشند؛ شرایط پیچده می شود. نگرانی هایی هم هست. بحث بهره وری کارمندان در محیط کار از س ـاعت شش صبح، بحث جلو کشیدن ســاعت ترافیک که حاال باید از شش صبح در شــهرهای بزرگ با آن مواجه شــویم… و مهمتر از همه بحث زنان کارمندی که فرزندان کوچک دارند هم هست. ساعت پنج صبح آیا امنیت الزم برای یک زن در خیابانها وجود دارد؟ تغییر ساعت  ارائه خدمات ناوگان حملونقل شــهری و بینشهری از طریق قطار شــهری، اتوبوس، تاکسی و همچنین قطارهای حومه ای، متناســب با این تغییر، از جمله دیگر تغییراتی است که پیرو تصمیم جدید دولت اجرا شد.
اما گویا این بار نیز دولت بدون توجه به مشکلات موجود همچنان بر این نیت است تا اجرای تصمیمات خود را بدون بررسی های کارشناسانه و بهره گیری از نظر صاحبنظران به صورت آزمون وخطا مدتی در کشور اجرایی کنند و در این بین تنها ظرفیت اجرای تصمیمات بدون پشتوانه بررسی های اجتماعی – اقتصادی و … را نیز مردمی می داند که همچنان صبورانه محل اجرای برنامه ریزی ها در تمام حوزه ها هستند و گویا عدم پاسخگویی به ضرر و زیان هایی ایجاد شده حاصل از بی برنامگی ها در حال تبدیل به رسمی می شود که حاصل آن نارضایتی و از دست دادن سرمایه های اجتماعی – اقتصادی و …. خواهد بود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;