جزئیات توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف

 

 

 

 

 

KN2-10152

لازم است که مودیان اظهارنامه خود را به طور کامل تکمیل و حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری به اداره امور مالیاتی به مربوطه تسلیم کنند.

حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی، در گفت و گو با ایسنا، با بیان مطلب اظهار کرد :  صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که اتحادیه آن ها با ادارات کل امور مالیاتی ( حسب تعویض اختیار صادره سازمان امور مالیاتی کشور) توافق کنند چناچه مالیات عملکرد سال 1390 خود را با حداقل 15 درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 پرداخت کنند، با رعایت سایر شرایط مالیات ابرازی آن ها قطعی بوده و فقط چهار درصد از آن ها به طور نمونه گیری انتخاب و طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که مالیات عملکرد سال 1390 خود را با حداقل 15 درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 پرداخت کنند، با رعایت سایر شرایط در اجرای ماده 158 قانون مذکور اظهارنامه آن ها بدون رسیدگی قبول و فقط و 12 درصد آن ها به طور نمونه گیری انتخاب و طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم رسیدگی خواهد شد.

او همچنین در مورد مشاغلی که فاقد اتحادیه هستند، تصریح کرد: صاحبان مشاغل موضوع بند ج قانون مالیات های مستقیم که فاقد اتحادیه هستند یا اتحادیه آن ها با سازمان امور مالیاتی توافق کنند نیز می توانند در چارچوب این خود اظهاری از این مزیت برخوردار شوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر شروط مشمولیت توافق صورت گرفته گفت : لازم است مودیان برای برخورداری از شرایط مذکور در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کرده اند، حداقل 30درصد مالیات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه اقدام کرده اند، حداقل 30درصد مالیات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت و مابقی را در هفت قسط مساوی ماهنامه تا پایان بهمن ماه سال 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50 درصد مالیات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت و مابقی را در پنج قسط مساوی ماهنامه تا پایان آذر ماه سال جاری تقسیط کنند.

مجله تهویه تاسیسات سال هشتم شماره پنجم مرداد 1391


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;