جهت مشاهده  نامه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۵۴۵۹۲/ش م و فایل مبحث هفدهم مقررات ملی (ویرایش پنجم) به لینک ذیل مراجعه فرمائید.
لینک نامه رئیس سازمان نظام مهندسی کشور
فایل مبحث هفدهم مقررات ملی (ویرایش پنجم)