ابلاغ تشكیل كميسيون مشورتي بانوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها

 

 

 

 

 

 

KN1-10097

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور نظام نامه كميسيون مشورتي بانوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها توسط شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغ شد

متن اين ابلاغ به شرح ذيل ميباشد :  

مقدمه :

       اين نظام نامه با استناد به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب بهمن ماه 1375 و اصلاحيه سال 1388 آن از يك سو و منشور حقوق  و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/3/1383 شورايعالي انقلاب فرهنگي از سوي ديگر به منظور چگونگي جلب مشاركت هر چه گسترده تر بانوان مهندس در جهت اعتلا و دستيابي به اهداف سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و استانها ، تهيه و تدوين گرديده است .

 

 

 

1-1-     كميسيون : كميسيون مشورتي بانوان مهندس عبارت است از نهاد مشورتي سازمان به منظور تحقق بخشيدن به مواد اين نظام نامه .

1-2-    مشاركت  : ايجاد فرصتهاي مناسب براي بانوان همانند ساير همكاران عضو سازمان نظام مهندسي استانها در جهت تحقق اهداف مورد نظر سازمان و شراكت در تصميم سازي و تصميم گيري .

 

ماده 2 : چشم انداز كميسيون :

2-1-     فراهم نمودن جايگاهي براي بانوان مهندس با هدف حضور فعال و پر ثمرتر در حرفه به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه مهندسي .

2-2-     ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن در فعاليتهاي حرفه اي بانوان مهندس با عنايت به حوزه هاي مسؤوليتي و تخصصي آنها .

 

 

 3-1-     تقويت و توسعه ارزشهاي بالقوه و ارتقاء فرهنگ اسلامي و ايراني از طريق توسعه و گسترش آموزش و ارتقاء تخصص ها و مهارت آنان و فرهنگ سازي در خصوص مخاطبان و بهره‌برداران خدمات و ساير نهادهاي همكار.

3-2-         فراهم آوردن فرصت هاي مناسب براي بانوان و تشويق آنها به همكاري بيشتر با سازمان .

 

 

 

4-1-     ايجاد اطمينان از عضويت گسترده ‌ وپايدار بانوان دانش آموخته مهندسي ( در 7 رشته ) در سازمان و حضور موثر آنان در حرفه از طريق شناسايي اعضاي بالقوه .

4-2-     بهبود تصوير عمومي و تاثيرات سازمان ( بويژه حضور چشمگير بانوان) بر دولت و كارفرماها،  با عضويت فراگير و فعال بانوان مهندس در سطوح محلي ، منطقه اي ، ملي و فراملي .

 

ماده 5 : اهداف كميسيون  :

5-1-         جلب مشاركت هرچه گسترده تر بانوان مهندس تا بالاترين مسؤوليت ها در جهت‌ تحقق   اهداف سازمان به منظور حضور در عرصه هاي تصميم گيري درون و برون سازماني.

5-2-         بستر سازي در جهت حضور فعال و مشاركت بانوان در گروه هاي تخصصي ( 7 گانه ) سازمان .

5-3-         آشنا ساختن بانوان مهندس نسبت به حقوق حرفه اي شان و دفاع از حقوق آنان .

5-4-     فراهم آوردن ‌زمينه هاي‌ لازم  به  منظور استفاده ‌از توان  علمي ، ‌اجرايي  و نظارتي   بانوان مهندس در وظايف محوله وفق قانون .         

        5-5-   شناسايي و توسعه روابط بين المللي با مجامع متناظر در ساير كشورها.

 

 

 

6-1-        نياز سنجي به منظور شناخت مسايل ، مشكلات و نيازهاي بانوان مهندس عضو سازمان از يك سو و نظر سنجي از انتظارات و توقعات مخاطبان و كارفرمايان و عوامل حرفه‌اي از كميت و كيفيت خدمات مهندسي آنان .

6-2-               بررسي و اولويت بندي نحوه مشاركت بانوان در دستيابي به اهداف كميسيون .

6-3-               ارائه راهكارهاي عملي جهت مشاركت مستمر و پايدار بانوان مهندس .

6-4-               شناخت توانمنديها و استعدادهاي كليه بانوان مهندس از طريق ايجاد بانك اطلاعات .

6-5-        انتخاب مهندسان زن برگزيده و شايسته و معرفي آنها در مقاطع زماني خاص ( روز مهندس ، انتخابات دوره اي ، چهره ماندگار و 000)

6-6-        جلب همكاري واحدهاي حقوقي و مشاوره اي ، فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي براي رفع نيازهاي حرفه اي و خانوادگي بانوان .

 

ماده7 : اركان كميسيون  :

اعضاي كميسيون از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل تشكيل مي گردند كه ار بين اعضاء يك نفر به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان دبير انتخاب مي شوند وامور جاري كميسيون را بعهده دارند.

انتخابات جهت تعيين اعضاء كميسونها از طريق مجمع عمومي بانوان مهندس و به شيوه مشابه انتخاب اعضاء گروه هاي تخصصي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

 

 

          7-3-   رئيس كميسيون

 انتخاب رئيس كميسيون توسط اعضاي كميسيون و در اولين جلسه  پس از رسميت يافتن و با اكثريت آراء ( نصف + يك نفر ) انجام مي پذيرد.

 

                     معيارهاي انتخاب رئيس كميسيون بانوان :

 

الف : دارا بودن سوابق علمي ، تجربي و مديريتي كافي و لازم .

ب   : داراي حسن شهرت در جامعه حرفه اي

ج    : دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق كميسيون ،  سازمان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ مي شود در چارچوب اهداف ، قانون و آئين نامه اجرايي آن .

                             د  : داشتن سوابق موثر فعاليت در تشكل هاي حرفه اي .

هـ   : اختصاص وقت كافي و لازم براي فعاليت هاي مرتبط با   كميسيون و حضور موثر و كارآمد .

و     : اعتقاد به ماموريت ، اصول و مباني و اهداف مصوب اين كميسيون و تلاش در محقق ساختن آنها.

 

 

          7-4-   وظايف اعضاي كميسيون

سياست گذاري و تعيين خط مشي و پيگيري اجراي روش هاي جلب همكاري و مشاركت بانوان مهندس عضو نظام مهندسي ساختمان استان .

سياستگذاري براي بستر سازي ، شكوفايي و رشد خلاقيت در بانوان مهندس .

 تهيه و تدوين برنامه اقدامات ساليانه كميسيون و اولويت بندي و زمان بندي آن و پيشنهاد بودجه لازم جهت ارائه به هيات مديره سازمان يا شوراي مركزي .

                    پيگيري اجراي اهداف و ماموريتهاي مندرج در نظام نامه كميسيون .

 بررسي و تصويب موارد اداري و مالي مرتبط .

                     تهيه گزارش عملكرد سالانه .

 

7        -5-     وظايف رئيس كميسيون

 

 مديريت جلسات موظف و يا فوق العاده كميسيون و نظارت بر انجام كليه وظايف اعضاء بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه .

 شركت در جلسات گروه هاي زير مجموعه كميسيون براي انجام هماهنگي امور ، هدايت و حمايت آنها .

شركت در جلسات برون سازماني در ساير مجامع ، نهادها ، شوراها و يا كميسيونها و 000

 بررسي و تائيد موارد مالي و ارائه گزارش به مديريت سازمان يا شوراي مركزي .

 

 

7-6-   وظايف دبير كميسيون

 نگارش و ثبت صورتجلسات كميسيون مشورتي بانوان و پيگيري از مسئولين ذيربط جهت اجرايي شدن مصوبات كميسيون

 

 

ماده8 : جلسات  كميسيون  :

8-1- جلسات عادي كميسيون حداقل هر 15 روز يكبار تشكيل مي شود . جلسات فوق العاده به درخواست رئيس كميسيون و يا تقاضاي حداقل 5 نفر از اعضاي اصلي تشكيل خواهد شد. اعضاي علي‌البدل مي توانند در جلسات شركت نمايند.

8-2- جلسات كميسيون با حضور نصف + يكنفر اعضاي حاضر رسميت مي يابد و تضميمات با همين نصاب معتبر خواهد بود.

8-3- دعوت به جلسات بر اساس ترتيبات مقرر مربوطه در هر سازمان مي باشد و به منظور سهولت در كار و جلوگيري از بوروكراسي از طريق ارسال پيامك نيز انجام پذير است . اين پيام يا دعوت بايد شامل : زمان و مكان و دستور جلسه باشد و حداقل 72 ساعت اداري قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء ارسال شود.

8-4- هريك از اعضاي حاضر در جلسه مي تواند موضوع هاي مورد نظر خود را براي دستور جلسه به دبير جلسه اعلام كند . افزايش موضوع جديد به دستور هر جلسه ، با تشخيص رئيس يا پيشنهاد كتبي حداقل 5 نفر از اعضاي اصلي ، حداقل 3 روز قبل از تشكيل جلسه انجام مي شود.

8-5 – گزارش كار كميسيون و كارگروه هاي زير مجموعه آن در اولويت قرار داشته و در ابتداي هر جلسه زماني براي ارائه آن در نظر گرفته مي شود.

8-6- علاوه بر اعضاي ثابت ، حسب ضرورت ، كميسيون مي تواند از بانوان مهندس كارشناس ، مدير و يا صاحب نظر در ارتباط با موضوع در جلسات كميسيون دعوت به عمل آورد . ( بدون حق راي )

 

ماده9   : بودجه و امورمالي  كميسيون  :

پيشنهاد بودجه كميسيون از طريق رئيس كميسيون بانوان استان به رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان جهت ايجاد سرفصل در بودجه پيشنهادي ساليانه ارائه مي گردد و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان ارسال خواهد شد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;