مرور برچسب

چشم انداز

چشـــــم‌انداز انرژی ایران

به گزارش تاسیسات نیوز، دبیرکل روسی مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) گفت: ایران به دلیل داشتن منابع بزرگ گازی، آینده خوبی را در…
;