مرور برچسب

چراغ

کلیدهای برق با حس گرهای حرکتی

به گزارش تاسیسات نیوز، فیلیپس کلید حسی حرکتی جدیدی برای چراغ های Hue خود به بازار عرضه کرده است که روشنایی هوشمند خانه ها را کمی…
;