مرور برچسب

نقش نظام مهندسی در باره زلزله

۵ دی ماه و زنگ مقابله با زلزله!

تاسیسات نیوز- صدیقه بهزادپور: پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» نامگذاری شده است. از این رو فرصتی…
;