مرور برچسب

مرکز تحقیقات مسکن

تدوین مقررات ملی «فرونشست زمین»

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی گفت: تدوین مقررات ملی فرونشست زمین، یکی از مهمترین اقدامات…
;