مرور برچسب

فرودگاه خورشیدی

نخستین فرودگاه خورشیدی؛ در آمریکا

چاتانوگا، چهارمین شهر بزرگ ایالت تنسی، میزبان اولین فرودگاه در آمریکاست که به طور ۱۰۰ درصد انرژی خود را از نور خورشید تامین…
;