مرور برچسب

جمنزار

میزان صرفه جویی چمن مصنوعی در آب

علاوه بر مقایسه چمن طبیعی و چمن مصنوعی می خواهیم به این مساله بپردازیم که چرا و چگونه چمن مصنوعی به صرفه جویی در آب کمک می کند.
;