مرور برچسب

جریمه های برقی

افزایش عوارض برقی

این پیشنهاد مورد استقبال هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و بدین ترتیب منابع عوارض برق دو درصد افزایش یافت.
;