مرور برچسب

تولید مسکن ملی

مسکن ملی یا مسکن مهر «مزخرف» است؟

حرکت نکردن دولت ها در مسیر چشم انداز برنامه جامع مسکن، سبب عدم توازن شده است. چنین نگاهی باعث می شود یک دولت مسکن مهر را اجرا اما…
;