مرور برچسب

بنا شهری

لزوم استفاده از سازه‌های بتنی

به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا خالورئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران تصریح کرد: به هر حال سازه‌های بتنی، سازه‌های ماندگار، پا برجا،…
;