نگاهی به بازار/ قیمت لوله فلزی

تاسیسات نیوز: امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
لوله مبلی
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۱۳ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۱۶ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۱۸ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله ۲۰ مبلی
۲ تا ۰.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۹۹۰۰
لوله داربستی
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۱.۹
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲
۶
کیلوگرم
۳۳۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲.۳
۶
کیلوگرم
۳۲۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۲۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی
۳
۶
کیلوگرم
۳۲۸۰۰۰
لوله گالوانیزه قزوین
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۱۹۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۸۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین
۲
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین
۲.۵
۶
کیلوگرم
۵۰۶۰۰۰
لوله گازی روکار سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۲.۶۵
۶
کیلوگرم
۳۷۱۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان
۲.۶۵
۶
کیلوگرم
۳۷۱۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۳۷۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۳۷۸۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۲۵
۶
کیلوگرم
۳۷۸۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان
۳.۶۵
۶
کیلوگرم
۳۷۵۰۰۰
لوله گازی توکار سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۲.۸
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۲.۹
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۴
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۶
۶
کیلوگرم
۳۸۷۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۷
۶
کیلوگرم
۴۰۱۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان
۳.۹
۶
کیلوگرم
۴۰۱۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان
ضخامت
طول شاخه
واحد
قیمت (ریال)
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه
۲.۵
۶
کیلوگرم
۳۴۱۰۰۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;