كاهش قيمت گاز در بازار اروپا

قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار انگليس (NBP) طي دوره 11 الي 18 فوريه 2013 به ميزان 15 سنت (43/1 درصد) کاهش يافته و از 51/10 دلار در هر ميليون بي تي يو تا کمتر از 36/10 دلار رسيده است. همچنين قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره مذکور از يک روند کاهشي برخوردار بوده و با 40 سنت کاهش (06/2 درصد)، از 40/19 دلار در هر ميليون بي تي يو تا کمتر از 19 دلار کاهش يافته است.

    قيمت تك محموله LNG در بازار جنوب شرق اروپا طي دوره مذکور از يك روند ثابت برخوردار بوده و در سطح 5/14 دلار در هر ميليون بي تي يو قرار گرفته است.

    از سوي ديگر، قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا طي هفته منتهي به 27 فوريه 2013 به رغم کاهش مصرف گاز طبيعي آمريکا (در بخش هاي صنعت و خانگي و تجاري) به ميزان 35/2 درصد و همچنين افزايش تعداد دكل هاي حفاري فعال در بخش گاز اين كشور طي هفته منتهي به22 فوريه، به دليل كاهش توليد گاز طبيعي معادل 49/0 درصد در هفته منتهي به

    27 فوريه 2013 و همچنين كاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آن معادل 171 ميليارد فوت مكعب طي هفته منتهي به 22 فوريه، عمدتا از يک روند افزايشي برخوردار بود. بر اين اساس، قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 29/3 دلار در تاريخ 21 فوريه، با 20 سنت (08/6 درصد) افزايش تا بيش از 49/3 دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 27 فوريه افزايش يافت. قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار شيكاگو نيز طي دوره مذکور از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 45/3 دلار تا بيش از 66/3 دلار افزايش يافت. از سوي ديگر، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار نيويورک از يک روند کاهشي برخوردار بوده و از 69/5 دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 21 فوريه، با 84/1 دلار (33/32 درصد) کاهش تا کمتر از 85/3 دلار در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 27 فوريه کاهش يافت.

    قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه مارس 2013) طي دوره 25 فوريه الي 1 مارس 2013 از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 414/3 دلار در هر ميليون بي تي يو تا 456/3 دلار افزايش يافت. از سوي ديگر، قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس لندن (ICE) براي تحويل در ماه مارس، از يك روند كاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 32/10 دلار در تاريخ 25 فوريه تا كمتر از 11/10 دلار در تاريخ 1 مارس كاهش يافت.

    مصرف گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 27 فوريه 2013 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 35/2 درصد کاهش يافته است كه در اين ميان مصرف بخش هاي صنعت و خانگي و تجاري به ترتيب با 82/0 درصد و 71/4 درصد کاهش همراه بوده است، در حالي که مصرف بخش نيروگاهي به ميزان 50/1 درصد افزايش يافته است. ميزان كل تقاضاي گاز طبيعي در مقايسه با هفته منتهي به 20 فوريه 2013 حدود 29/2 درصد کاهش نشان مي دهد. طي دوره 20 الي 27 فوريه، ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا و واردات LNGبه ترتيب به ميزان 05/0 درصد و 95/30 درصد کاهش يافته است. واردات گاز طبيعي از كانادا و واردات LNG در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل به ترتيب در حدود 43/2 درصد افزايش و 19/67 درصد کاهش نشان مي دهد. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور حدود 49/0 درصد كاهش داشته كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 05/1 درصد بيشتر است.

    بر اساس گزارش موسسه بيكر، تعداد دكل هاي حفاري چرخشي گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 22 فوريه 2013 حدود 428 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن به ميزان 7 دكل افزايش نشان مي دهد. از سوي ديگر، تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت ( كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور به ميزان 8 دكل کاهش يافته و در سطح 1329 دکل فعال قرار گرفته است.

    بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير زيرزميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 22 فوريه 2013 حدود 2229 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 171 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته است. اين ذخاير به ميزان 307 ميليارد فوت مكعب کمتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 22 فوريه 2012 بوده و به ميزان 308 ميليارد فوت مكعب (16 درصد) بيشتر از متوسط 5 سال گذشته (2012- 2008) است. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته حدود 1921 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 22 فوريه 2013 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 109 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 999 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته كه به ميزان71 ميليارد فوت مكعب (7/7 درصد ) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بيشتر است.

    ذخاير در منطقه توليدي (آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و…. ) به ميزان 164 ميليارد فوت مكعب بالاتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 711 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان

    50 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 875 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد به ميزان 104 ميليارد فوت مكعب (6/10درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 22 فوريه 2012 کمتر مي باشد. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 22 فوريه 2013 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 12 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 355 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه معادل 73 ميليارد فوت مكعب بالاتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه مي باشد. به طور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 2229 ميليارد فوت مكعب مي باشد، در محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.

   نويسنده: غلامعلي رحيمي – مهديه علوي، كارشناسان بازار انرژي

پایان پیام/.

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;