اخبار پتروشيمي ها در آسيا

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻼدي، از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه در ﺷﻬﺮهاي ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﭼﻴﻦ و ﺑﻨﮕﻠﻮر ﻫﻨﺪ ﺧﺒﺮ داد. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ راﻫﺒﺮدي، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ فراهم شدن 500 فرصت شغلي جديد مي شود.

    از سوي ديگر ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژي Cape – اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي – ﺳﺎﺑﻴﻚ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه به منظور اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ مجتمع هاي ﺳﺎﺑﻴﻚ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻠﻨﺪ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و اراﺋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺑﻴﻚ در زﻣﻴﻨﻪ HSEQ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از رﻓﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن) ﻧﻴﺰ است.

    ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﻧﺎس ﻣﺎﻟﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ BASF، ﻳﻚ ﻗﺮارداد 3/1 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑه علت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ Evonik مي شود. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﻧﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري RAPID را ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش مجتمع هاي ﻧﻔﺘﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ Johor ﺗﺎ ﺳﺎل 2016 را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه 300 ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و 3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺖ .

    ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ FTA (ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ اول اوت 2012) ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮ روي واردات ﻣﻮاد ﭘﻠﻲ اتيلن ها، PP،EVA ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ، ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ﻫﺎ، ABS و PET ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ شد وﻟﻲ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ LDPE و PVC ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺗﺎ 5/6 درصد ﻛﺎﻫﺶ مي يابد.

    ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﻨﺪ JBF، از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻳﻚ واﺣﺪ 25/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﻴﺪ ﺗﺮﻓﺘﺎﻟﻴﻚ TPA ﺗﺤﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﻜﻨﻴﭗ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ Mangalore ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2015 ﺧﺒﺮ مي دهد.

    در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺸﻮر است.

    در ﺳﺎل 2010، ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و آﺳﻴﺎي جنوب شرقي ﺑﻪ ارزش 91 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از ﭼﻴﻦ، ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺣﺪود 4 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل را در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و آﺳﻴﺎ پاسيفيك دارد.

    در سال هاي آﺗﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف اﺗﻴﻠﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

    ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز SK ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واردﻛﻨﻨﺪه LPG در ﺟﻬﺎن از راه اﻧﺪازي ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 600 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ 890 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺗﺎ ﺳﺎل 2016 در ﻣﻨﻄﻘﻪ Ulsun –ﻛﺮه ﺧﺒﺮ مي دهد.

    ﺧﻮراك اﻳﻦ واﺣﺪ LPG وارداﺗﻲ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس shale gas – سنگ هاي رﺳﻲ است.

    ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري LPG اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪود 300 ﻫﺰار ﺗﻦ است.

    ﺻﻨﺪوق ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﻄﺮ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ Pengerang – ﻣﺎﻟﺰي ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮ مي دهد. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ 56 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 2016 راه اﻧﺪازي مي شود.

    ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ- ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RAPID، ﺣﺪود 20 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه، 300 ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و 3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود 10 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮده اﺳﺖ.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;